Hem Om OKBv Kontakta Aktuellt Arkiv Skenbladet  
             

SNABBFAKTA OM OKBv

Sällskapet OstkustBanans vänner, förkortat OKBv, är en ideell järnvägs-förening som bildades 1976 av ett antal tågintresserade i Svenska Järnvägs-klubbens Sundsvallsavdelning. Det primära var då att restaurera och driftsätta Ostkustbanans ånglok H 24 inför Ostkust-banans (OKB) 50-års jubileum 1977.
Loket hade redan 1972 räddats undan skrotning. Det hade putsats upp och var sedan 1973 utställt som blickfång nere vid Sundsvalls hamn.

I föreningens stadgar står det bland annat:
"Sällskapet Ostkustbanans vänner, bildat den 1 juli 1976, är en ideell förening med syfte att, efter förmåga,
- främja intresset för tidigare och nuvarande järnvägar i södra Norrland, i första hand Ostkustbanan,
- främja bevarandet av järnvägsminnen och äldre järnvägsmateriel från samma område."

Föreningen har sitt säte i Sundsvall
Adressen är: OKBv, Svartviksvägen 22, 862 33 KVISSLEBY
Bankgiro: 5872-9500
Organisationsnummer: 889201- 2728
E-post:
okbv@okbv.se

Vid utgången av 2019 hade OKBv 83 fullbetalande medlemmar-

Stöd verksamheten
Välkommen som medlem!

Medlemsavgiften för 2022 är 200 kronor och i den ingår bland annat två nummer av föreningstidningen "Skenbladet". Familjemedlem 25 kronor
Avgiften betalas till Bankgiro 5872-950
0
Glöm ej att ange namn och adress!
 

 

Här håller OKBv till
Svartvik, gamla E4 cirka 10 kilometer söder om Sundsvall.

 Siffrorna på kartan hänvisar till följande:
1. OKBv lokstall och verkstad.
2. OKBv vagnhall (disponeras inte längre).
3.Svartviks gamla brand- och vattentorn.
4.Svartviks Herrgård.
5.Svartviks kyrka.
6.Industrispårets slutpunkt.

 OKBv anläggningar i Svartvik är navet i  verksamheten. Här finns verkstaden med  personalutrymmen. Här finns magasinet med  uppställningsspår under tak där en stor del av före-ningens fordon förvaras.

     Svartvik är beläget vid den södra delen av  det  industrispår som går från Bredsand  (anslutningen till Ostkustbanan), via Nobel  industrier till en punkt strax norr om den numera rivna Svartviksfabriken.

    Sedan massafabriken lagts ned under 1960-talet upphörde trafiken på industrispåret mellan Nobel industrier och Svartvik. Sedan OKBv bildats 1976 började föreningen att se sig omkring efter en bas för sin verksamhet. Blickarna föll på Svartvik där den återstående delen av sågens gamla ångpannehus stod tomt. I Svartvik fanns även det gamla massamagsinet med stora delar oanvänt utrymme.
Ångpannehuset skulle kunna bli ett alldeles utmärkt lokstall och verkstad men skulle kräva ofantligt med arbete för att bli användbart för vår verksamhet. Upptagning av port i den södra gaveln. Stora gjutningsarbeten inne i huset. Bortsprängning av berg. Inläggning av växel i industrispåret samt indragning av spår i ångpannehuset.
Massamagasinet skulle kunna bli en utmärkt vagnhall för allt vårt rullande materiel. Ett spår fanns redan inne i magasinet och möjligheten att dra in fler spår fanns, även om det var förenat med stor arbetsinsats.
Diskussioner togs upp med Sundsvalls Kommun och hösten 1978 fick vi muntligt löfte att använda det befintliga spåret i massamagasinet för uppställning av fordon. Året därpå fick löfte att få disponera ångpannehuset samt bygga om det för vårt ändamål. Efter enormt mycket ideellt arbete kunde vi, den 18 september 1982, inviga det till verkstad ombyggda ångpannehuset.

     Sedan massafabriken lagts ned upphörde underhållet av industrispåret eftersom det inte längre användes. När nu OKBv hade etablerat sig i Svartvik behövdes spåret för att vi skulle kunna ta oss till och från Ostkustbanan. Att OKBv själva skulle klara av den miljoninvestering som ett upprustat spår skulle kosta var inte att tänka på. Sundsvalls Kommun var, och är, mycket positiv till vår verksamhet, men det handlade om mycket pengar.
      Nyckeln till en bra lösning kom när Stålgrossisten Bröderna Edstrand AB, som har sin verksamhet förlagd till Essvik, strax öster om Svartvik, önskade att få sina lastade järnvägsvagnar transporterade direkt till Svartvik.
Detta innebar att industrispåret måste rustas upp och OKBv skulle kontrakteras att sköta transporten av vagnar mellan Ostkustbanan, vid Bredsand, och Svartvik.
   Sundsvalls kommun agerade snabbt. Beslut togs om spårets upprustning. Viss rustning av ångpannehuset och massamagasinet. Formella avtal tecknades 1988 mellan Sundsvalls Kommun och OKBv när det gäller användandet av spåret och byggnaderna.
Vi hade nu tillgång till 1/3 av massamagasinet och började genast arbete med att dra in ytterligare spår i magasinet. 1990 var dessa spår lagda och nu hade vi sammanlagt 320 meter spår under tak.
För ett antal år sedan omstrukturerade Bröderna Edstrand sin verksamhet vilket innebar att järnvägstransporterna till Svartvik upphörde och därmed upphörde även OKBv:s växlingsarbete.

Uppdaterad:  2022-02-08              -  Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv, Svartviksvägen 22, 862 33 KVISSLEBY. E-post: okbv@okbv.se